Geodetski list Geodetski radovi i njihov značaj u geoistraživanjima ležišta lignita “Kongora”

Type
Journal
Authors
Marinčić (Dalibor)
 
Category
Rad u casopisu  [ Browse Items ]
Edition
 
Publication Year
2008 
Publisher
Hrvatsko geodetsko društvo, Croatia (Hrvatska) 
Volume
Vol.62 (85) No.3 
Pages
143-156 
Tags
 
Abstract
Nakon duljeg razdoblja JP Elektroprivreda HZ HB d. d. Mostar u Gospodarskom planu za 2006. godinu rezervirala je potrebita sredstva kako bi nastavila sveobuhvatna istraživanja ležišta lignita „Kongora“ u cilju preciznog utvrđivanja količine i kakvoće ugljenog potencijala, te druga istraživanja za potrebe RiTE Kongora. Koncepcija i metodologija istraživanja prilagođene su geološko-strukturnim uvjetima istraživanja, a programski su postavljene tako da se na racionalan način postigne geološka efektivnost ulaganja u ostvarenje postavljenih zadataka. U ostvarivanju osnovnih ciljeva i koncepcije istraživanja izvršena je podjela na: terenske istražne radove, laboratorijska ispitivanja, uredsku obradu i izradu izvješća, elaborata i studija pri čem su osnovu istraživanja činili geodetski radovi koji će biti predstavljeni ovim radom. 
Description
Puni tekst:
https://www.scribd.com/doc/274428900/Geodetski-Radovi-i-Njihov-Zna%C4%8Daj-u-Geoistra%C5%BEivanjima-Le%C5%BEi%C5%A1ta-Kongora
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.